História

Filia bola založená v roku 1995 ako nadácia pre prevenciu drogových závislostí. Cieľom organizácie bolo uskutočnovanie preventívnych aktivít v oblasti predchádzania vzniku závislosti na akejkoľvek droge, podnecovania všetkých foriem zdravého spôsobu života, popularizovania alternatívnych foriem životného štýlu a zmysluplného využívania voľného času, propagovania a podporovania plnohodnotného života v striedmosti a abstinencii od alkoholu, cigariet a iných psychotropných látok.

 

Naše projekty od roku 1995 boli zamerané na vzdelávanie v oblasti prevencie závislostí a na rozvoj životných spôsobilostí. Cieľovou skupinou sú žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl a ich učitelia. Nosným projektmi, ktoré sa každoročne opakujú sú:

 

  • Rovesnícky program prevencie závislostí
  • Základy prevencie drogových závislostí

Filia je MŠ SR akreditovanou vzdelávacou inštitúciou. Naša organizácia má povolenie MPSVaR na výkon Sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva.

 

Od svojho založenia Filia spolupracuje s miestnymi mimovládnymi organizáciami, miestnou samosprávou a štátnymi inštitúciami, a upevňuje si pozíciu v košickom regióne.

 

Na konci roku 2000 bola britským partnerom našej organizácii ponúknutá možnosť, zúčastniť sa projektu poradensko-informačných centier, ktoré sa naplno rozbehol v januári 2002. Od toho času vznikla samostatná organizačná jednotka nadácie Občianska poradňa Filia. Projekt poradensko-informačných centier je pilotným projektom pre vyvinutie národnej siete organizácií (Občianskych poradní), ktoré poskytujú bezplatné poradenstvo občanom Slovenska. Tento proces vyvrcholil založením Slovenskej asociácie občianskych poradní (SAOP), ktorej spoluzakladateľom je aj naša organizácia.

 

Účinnosťou nového zákona o nadáciách sa naša organizácia v roku 2003 pretransformovala na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby s názvom Filia n. o.