Úvod

Súkromné centrum voľného času Filia je školské zariadenie slúžiace na podporu zmysluplnej činnosti detí a mládeže v ich voľnom čase.

Aktivitami v tejto oblasti je realizácia záujmových krúžkov v spolupráci so špeciálnymi základnými, základnými a strednými školami a univerzitami v meste. Záujmy detí sú zamerane prevažne na oblasť športovú a kultúrno-estetickú. Nosným pilierom aktivít centra je už od jeho vzniku prevencia drogových závislostí prostredníctvom špecializovaných programov pre deti, mládež a dospelých.

SCVČ je samostatnou organizačnou zložkou Filia, nezisková organizácia. Poskytuje  výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a rodičov v ich voľnom čase počas celého kalendárneho roka. Člení sa na záujmové útvary spravidla podľa veku alebo záujmu detí, pričom ich počet v príslušnom záujmovom útvare je najviac 22; počet detí so zdravotným postihnutím alebo detí s vývinovými poruchami je v príslušnom záujmovom útvare najviac 10. V centre býva zapísaných každoročne približne 1000 členov.

Kmeňové pracovisko je na Triede SNP 3 v Košiciach v sídle zriaďovateľa. V jednopodlažnej budove je k dispozícii výcviková miestnosť, otvorený klub s biliardom, stolným futbalom a tanečná sála. Na svoju činnosť využíva po dohode aj priestory spolupracujúcich organizácií a škôl.

Kontakt

Riaditeľ

E-mail: Mgr. Ladislav Leško
Tel.: +421905331006