Školský poriadok


Súkromné centrum voľného času Filia
Trieda SNP č. 3, Košice


ŠKOLSKÝ PORIADOK


P r e a m b u l a

Centrá voľného času vytvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladú najmä na nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, prácu s informáciami, vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži, realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov a neformálne vzdelávanie.

Žiak, študent, mladý človek sa dobrovoľným prihlásením za člena SCVČ Filia (ďalej centrum) zaväzuje riadne dochádzať na záujmovú činnosť do centra, a je povinný riadiť sa jeho školským poriadkom.

V záujme naplnenia práva na kvalitne využitý voľný čas, centrum zabezpečí svoj vnútorný chod, organizáciu života členov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v centre bol maximálne efektívne využitý.

Centrum bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a  Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k členom, vychovávateľom, ostatným zamestnancom a dobrovoľníkom.

§ 1
Všeobecné ustanovenia

Výchovnovzdelávací  proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý člen, zamestnanec a dobrovoľník.

Priama výchovná činnosť sa začína spravidla o 14:00 hod. a končí   najneskôr o 22:00  hod., minimálne 10 minút pred jej začiatkom musí byť člen v priestoroch kde sa činnosť koná.  
               
Organizácia záujmovej činnosti:

 • Činnosť v záujmových útvaroch (ZÚ) prebieha podľa rozvrhu záujmovej činnosti v príslušnom školskom roku formou jednohodinových a dvojhodinových stretnutí.  Jedna vyučovacia hodina (aktivita) trvá 60 minút. Prestávky v činnosti stanovuje individuálne podľa náročnosti záujmovej činnosti vedúci ZÚ.
 • Po skončení aktivít účastníci odchádzajú individuálne a v priestoroch na činnosť sa zbytočne nezdržujú.
 • Výchovnovzdelávací proces  je organizovaný v učebniach, klubovniach, nácvičných sálach, telocvičniach, ihriskách, športových  areáloch, a pod. Na nácvikoch tanečných a športových ZÚ  žiak používa oblečenie a obuv, resp. cvičebný úbor podľa požiadavky vedúceho ZÚ.
 • Ak členovia prišli na záujmovú činnosť vo väčšom časovom predstihu, trávia čas podľa svojho uváženia ale tak, aby nenarúšali výchovnovzdelávací proces.
 • Zdržiavať sa môžu na chodbe pred učebňami a nácvičnými sálami.
 • Za bezpečnosť žiaka počas výchovnovzdelávacej činnosti ZÚ zodpovedá vedúci ZÚ.

 

§ 2
Práva a povinnosti žiaka, študenta, pracujúcej mládeže - člena centra

Každý člen má právo:

 • Na ochranu zdravia a bezpečnosti pri činnosti v centre a právo byť na začiatku šk. roka vedúcim ZÚ oboznámený so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • na dodržiavanie základných psychohygienických zásad počas záujmovej činnosti,
 • na poskytnutie kvalitnej záujmovej činnosti pri dodržiavaní pedagogických zásad a príslušných   právnych noriem, na neformálne vzdelanie zamerané na rozvoj osobnosti, talentu, rozumových a fyzických schopností s rešpektovaním individuality jednotlivca,
 • v duchu humanity a tolerancie vysloviť slušným spôsobom svoj názor a za tento názor nesmie byť nijako postihovaný,
 • na kladenie otázok vychovávateľovi, vedúcemu ZÚ a žiadať odpoveď k téme, ktorá sa v ZÚ preberá,
 • poznať kritériá hodnotenia, vedomostí a zručností vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti,
 • na objektívne  hodnotenie,
 • zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti, po výbere má povinnosť ich navštevovať,
 • na prítomnosti  pedagogického dozoru,
 • obrátiť sa na pracovníkov centra a na  jeho riaditeľa, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv,
 • predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie záujmovej činnosti vedeniu centra,
 • byť informovaný  o činnosti centra a využívať členské výhody v danom školskom roku,
 • na ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným šírením alebo zneužívaním.
 • So súhlasom riaditeľa zúčastňovať sa súťaží organizovaných centrom. Získavanie informácií o týraní alebo ohrození žiaka sa nepovažuje za neoprávnené zasahovanie do súkromia.

 
K  povinnostiam člena patrí:

 • Platiť členské poplatky v stanovených termínoch,
 • osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti,  tolerancie a správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov centra,
 • chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, dbať na slušné správanie a na kultúru vyjadrovania,
 • byť vhodne a čisto oblečený a upravený, počas aktivít prezutý do prezúvok (návlekov),
 • do nácvičných sál nosiť obuv podľa pokynov vedúceho ZÚ,
 • šetriť zariadenie, chrániť ho pred poškodením, šetriť elektrickú energiu, svetlo, vodu a hospodárne zaobchádzať s učebnými pomôckami a materiálom,
 • dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť pokyny pedagogického dozoru,
 • podieľať sa na ochrane a tvorbe životného prostredia v objektoch centra,
 • vopred ospravedlniť svoju neprítomnosť na záujmovej činnosti, na ktorú je prihlásený,
 • v prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia ihneď informovať zamestnanca centra alebo najbližšiu dospelú osobu,
 • zúčastňovať sa na činnostiach ZÚ v čase konania ZÚ.

 
Členovi nie je dovolené:

 • fajčiť v priestoroch centra, taktiež pri činnostiach organizovaných v iných priestoroch,
 • prinášať do centra alebo na organizované činnosti predmety, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie,
 • prinášať a požívať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky,
 • prinášať predmety a nevhodný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu mládeže,
 • hrať hazardné hry v priestoroch centra,
 • manipulovať so zariadením zabezpečujúcim ochranu budovy a majetok,
 • znečisťovať steny, ničiť zariadenia učební a sociálnych zariadení,
 • počas výchovnovzdelávacej činnosti bez súhlasu vedúceho ZÚ, svojvoľne opúšťať priestory,
 • manipulovať s oknami, roletami, vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi, počítačmi, telocvičným náradím, vykurovacími telesami a pod..

Škody na inventári  a zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbalosti odstráni člen alebo jeho rodičia, prípadne uhradí škodu. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív ZÚ.

§ 3
Dochádzka do centra

Na záujmovú činnosť člen prichádza pravidelne a včas už prezutý. Obuv  a vrchný odev si odkladá do skrinky, pomôcky má pripravené.
 
Na základe požiadaviek vedúceho ZÚ používa tie učebné pomôcky, ktoré sú dohodnuté.
         
Počas prestávok sa zdržiava v určených priestoroch, pri presunoch rešpektuje bezpečnosť a disciplinovanosť. Povolené je  len otváranie  okien určených vedúcim ZÚ.
 
Pri odchode z priestorov sa učebne a nácvičné sály nezamykajú, pri odchode si členovia zoberú všetky svoje  učebné pomôcky, osobné dokumenty a cennosti. Centrum  nezodpovedá za škodu spôsobenú odcudzením a stratou vecí.

Na výletoch, exkurziách, letných táboroch a pod. platia špecifické predpisy, s ktorými bude člen oboznámený na začiatku  podujatia.
 
Po skončení záujmovej činnosti zanechá žiak svoje miesto patrične upravené.
 
Z podujatia organizovaného mimo areálu SCVČ, môžu žiaci odísť. Miesto rozchodu určí vedúci ZÚ tak, aby zabezpečovalo bezpečný návrat členov domov.

 

§ 4
Vznik a zánik členstva

Vznik členstva:

Členom centra v príslušnom školskom roku sa môže stať každý žiak, študent a mladý človek vo veku do 30 rokov na základe odovzdania riadne vyplnenej žiadosti o prijatie do SCVČ.

Zánik členstva:

Riaditeľ SCVČ môže členstvo členovi ukončiť, na jeho žiadosť, alebo žiadosť jeho zákonného zástupcu, po neuhradení členského poplatku v stanovenom termíne, vylúčením člena pre závažné porušenie školského poriadku.

 

§ 5
Práva a povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca člena (rodič) má právo na:

 

 • Výchovu a vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.
 • Poskytovanie, informácií a vedomostí žiakom v rámci výchovy a vzdelávania v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi podľa zákona o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).
 • Toleranciu názorového, etnického, kultúrneho, rasového, sociálneho vedomia a prejavu.
 • Informácie o školskom zariadení (koncepčný zámer rozvoja centra, výchovný program, projekty, do ktorých je centrum zapojené, materiálno-technické vybavenie, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci rok).
 • Vyjadrovanie sa k výchovnému programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 • Voliť a byť volený do rady školského zariadenia.
 • Poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 • Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 • Účasť na výchovno-vzdelávacom procese po dohode s riaditeľom centra.
 • Oboznámenie so školským poriadkom.
 • Vyriešenie podnetov a sťažností.

 

Zákonný zástupca člena (rodič) je povinný:

 • Vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na výchovu a vzdelávanie v centre.
 • Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom.
 • Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 • Informovať centrum o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 • Nahradiť škodu, ktorú člen úmyselne zavinil.

 

§ 6
Opatrenia na zaistenie BOZ a ochrany pred sociálno-patologickými javmi

Členom sa zakazuje nosiť do centra predmety ohrozujúce zdravie (nože, lieky, chemikálie, legálne i nelegálne drogy) a väčšie sumy peňazí.

Členom sa zakazuje v centre i mimo neho fajčiť, požívať alkohol, nelegálne drogy, omamné i toxické látky, prichádzať do školy pod ich vplyvom a hrať hry o peniaze.

Zakazuje  sa prinášať do centra a na akcie organizované centrom alkoholické nápoje, tabak a výrobky z neho, akékoľvek drogy alebo toxické látky. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

Člen sa nesmie vykláňať z okien a vyhadzovať odpadky mimo košov na odpadky. Členom sa zakazuje manipulácia s vrchnými krídlami okien.

Ak je člen svedkom šikanovania, resp. ubližovania iným členom centra, túto skutočnosť je povinný ihneď oznámiť vedúcemu ZÚ alebo riaditeľovi centra.

Člen nesmie ponižovať nikoho, rešpektuje každého bez ohľadu na rasu, vierovyznanie, kultúru, sociálne postavenie rodičov alebo zdravotné postihnutie. Za hrubé porušenie školského poriadku sa považuje aj ničenie verejného majetku, vandalizmus, vážny poklesok, ktorý rieši polícia v dôsledku účasti na vlámaní, krádeži, bitkách, pri ublížení na zdraví,
pri šírení legálnych a nelegálnych drog v prostredí centra.
Na zaistenie bezpečnosti sa zakazuje cudzím osobám voľný pohyb po budove. Návštevy sú povinné svoj príchod ohlásiť na recepcii.

 

§ 7
Záverečné ustanovenia

Tento školský poriadok platí od 1. novembra 2014. Ruší sa školský poriadok z 25. 8. 2008.

Školský poriadok prerokovaný v pedagogickej rade 13. 10. 2014 a v Rade školského zariadenia pri SCVČ Filia 15. 10. 2014.


PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ SCVČ