Občianska poradňa

Občianska poradňa Filia je samostatnou organizačnou jednotkou neziskovej organizácie FILIA n. o.. Je členom a spoluzakladateľom Slovenskej asociácie občianskych poradní (SAOP).

Občianska poradňa poskytuje klientom informácie, rady, sprostredkúva im kontakty na iné špecializované inštitúcie a v prípade potreby poskytuje asistenciu aj mimo poradne. Sprevádza klientov pri riešení problémov, vyjednáva v ich mene a prípade potreby na želanie klienta ich zastupuje pri jednaní s inštitúciami. Klientom môže byť ktokoľvek, kto o služby prejaví záujem. Klienti sa môžu na poradňu obrátiť s akýmikoľvek otázkami a problémami. Činnosť poradne nie je z hľadiska obsahového zamerania obmedzená (s výnimkou komerčných záležitostí). Klient má takto možnosť nájsť "pod jednou strechou" odpoveď na svoje otázky, poprípade na koho sa s akým problémom obrátiť, aby svoj problém vyriešil. Zmyslom občianskeho poradenstva je poskytnúť informácie a rady tak, aby klient sám v budúcnosti dokázal riešiť svoje problémy.

Poradenstvo v našej poradni je založené na základných princípoch poradenstva, ktoré dodržiavajú všetci naši poradcovia.

Bezplatnosť - služby sú pre klientov bezplatné.

Nezávislosť a nestrannosť - poradenstvo je nezávislé od politických, ekonomických alebo ideologických vplyvov. Poradňa je otvorená pre každého bez rozdielu rasy, pohlavia, politického alebo náboženského presvedčenia, handicapu alebo sexuálnej orientácie.

Dôvernosť - informácie o probléme klienta sú určené len pre poradcu.

Na Slovensku služba tohto obsahu doposiaľ chýbala napriek tomu, že vo vyspelých štátoch sú takéto služby pre občanov bežné a samozrejme bezplatné. Činnosť poradne napomáha tomu, aby občania netrpeli neznalosťou svojich práv a povinností, neznalosťou dostupných služieb alebo nedostatočnou schopnosťou účinne vyjadriť svoje potreby. Občianska poradňa Filia poskytovaním bezplatného poradenstva pomáha občanom lepšie poznať svoje práva a povinnosti, riešiť vlastné problémy a takto prispievať k zvyšovaniu kvality života.