Výchovny program

SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU FILIA
Trieda SNP 3, 040 11  Košice

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM

 

Pomôžme deťom správne sa rozhodnúť....

 

Forma výchovy a vzdelávania     

Celoročná

Výchovný jazyk                  

Slovenský

Druh školského zariadenia

Súkromné

Dátum prerokovania 
v pedagogickej rade centra voľného času

15. 10. 2009

Dátum prerokovania 
v rade školského zariadenia

21. 10. 2009

Platnosť dokumentu         

Od 1. novembra 2009

Zriaďovateľ: 

Filia, nezisková organizácia 
Trieda SNP 3
040 11  Košice  

PaedDr. Alexander Fotul
riaditeľ SCVČ

 

 

Revízie výchovného programu

P. č.

Oblasť zmeny

Dátum prerokovania v PR

Dátum prerokovania v RŠZ

Schválil

1

5. Výchovný plán 
7. Personálne zabezpečenie

13. 10. 2014     

15. 10. 2014

riaditeľ SCVČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Charakteristika centra voľného času

1.1. Veľkosť CVČ

Školské zariadenie bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky 3. septembra 2004 pod číslom; číslo CD2004-10750/26505-3:123 s účinnosťou od 1. 1. 2005. Centrum vzniklo rozhodnutím zriaďovateľa Filia, nezisková organizácia  1. 1. 2005 ako Súkromné centrum voľného času Filia so sídlom na Triede SNP 3 v Košiciach (SCVČ, centrum).

SCVČ je samostatnou organizačnou zložkou Filia, nezisková organizácia. Poskytuje  výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a rodičov v ich voľnom čase počas celého kalendárneho roka. Člení sa na záujmové útvary spravidla podľa veku alebo záujmu detí, pričom ich počet v príslušnom záujmovom útvare je najviac 22; počet detí so zdravotným postihnutím alebo detí s vývinovými poruchami je v príslušnom záujmovom útvare najviac 10. V centre býva zapísaných každoročne približne 1000 členov.

Kmeňové pracovisko je na Triede  SNP 3 v Košiciach v sídle zriaďovateľa. V jednopodlažnej budove je k dispozícii výcviková miestnosť, otvorený klub s biliardom, stolným futbalom a tanečná sála. Na svoju činnosť využíva po dohode aj priestory spolupracujúcich organizácií a škôl.

 

1. 2. Príspevky

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť je určená rozhodnutím  riaditeľa  SCVČ na príslušný školský rok. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak sa preukáže, že zákonný zástupca člena, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

 

1. 3. Charakteristika návštevníkov centra

Klientmi centra sú žiaci základných a stredných škôl, študenti  vysokých škôl a pracujúca mládež. Činnosť prebieha v 60-tich až 70-tich záujmových útvaroch. Z toho jeden vedie interný zamestnanec a ostatné pracujú pod vedením externých vedúcich a dobrovoľníkov. Osem krúžkov pracuje v sídle centra a ostatné realizujú činnosť v priestoroch spolupracujúcich organizácií, základných, špeciálnych základných, stredných škôl a Technickej univerzity v Košiciach.

Obsahové zameranie možno vnímať ako ponuku aktivít a služieb pre deti a mládež so zameraním najmä na šport a tanec.

 

1. 4. Dlhodobé projekty, programy

Špecifikom centra je Rovesnícky program prevencie drogových závislostí realizovaný už od roku 2000 pre žiakov ZŠ a SŠ, študentov VŠ v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach. Program je štruktúrovaný ako celoročná práca so štyrmi výcvikovými skupinami podľa veku s časovou dotáciou pre každú skupinu 70 hodín ročne. Do programu je zapojených 50 žiakov ZŠ a SŠ so svojimi učiteľmi, spravidla koordinátormi prevencie a 40 študentov VŠ z košických univerzít.

 

1. 5. Spolupráca  s rodičmi, zákonnými zástupcami detí  a inými subjektmi

SCVČ spolupracuje s rodičmi, so školami a školskými zariadeniami v meste, Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach, Krízovým strediskom Košického samosprávneho kraja, Psychosociálnym centrom v Košiciach a Regionálnym centrom mládeže. Naša organizácie je zapojená do celoštátnych a medzinárodných štruktúr v rámci prevencie drogových závislostí. Asociácia pre prevenciu drogových závislostí Slovenskej republiky a UNIPREV (United prevention) – medzinárodná organizácia združujúca profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov v prevencii drogových závislostí.

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy


Poslanie

Súkromné centrum voľného času Filia napomáha tomu, aby deti a mládež v meste Košice mali kde zmysluplne tráviť svoj voľný čas a tým prispieva k zvyšovaniu kvality života ľudí v regióne Košice. V spolupráci so školami a školskými zariadeniami a ďalšími inštitúciami verejného života poskytuje deťom a mládeži priestor na vlastnú realizáciu, čím podporuje rozvoj ich schopností a životných spôsobilostí.

Našim cieľom je:

 • zabezpečiť deťom a mládeži priestor k tomu, aby bolo možné rozvíjať ich  schopností, nadanie a talent,
 • podporovať inovatívne formy práce s mládežou a zabezpečiť, aby deti a mládež v Košiciach mali kde aktívne tráviť svoj voľný čas,
 • naďalej udržať miesto, ktoré sa stane stredobodom ich pozornosti, miestom, kde bude prebiehať časť ich tínedžerského života,
 • podporovať propagáciu zdravého spôsobu života bez alkoholu, tabaku a iných drog
 • zabezpečiť, aby aj tie deti, ktoré zdanlivo v ničom nevynikajú, ktoré sú nejakým spôsobom znevýhodnené, ktoré zdanlivo „na to nemajú“ mohli prísť a nájsť si svoje miesto ako v centre, tak aj v živote,
 • smerovať činnosť centra k pomoci deťom a mládeži so sociálnym a zdravotným znevýhodnením,
 • podporovať, aby mohlo fungovať to, čo v živote prirodzene funguje, že starší je vzorom pre mladšieho, že ten, kto niečo vie je vzorom pre toho, ktorý chce vedieť, ale nemá odvahu,
 • vytvárať príležitosť k tomu, aby proces sociálneho učenia mohol efektívne fungovať v prostredí centra na neformálnej úrovni,
 • rozvíjať kooperáciu so základnými školami,
 • podporovať a participovať na ďalšom rozvoji a realizácii Koncepcie športu v meste,
 • spolupracovať s mestskými časťami,
 • vytvárať príležitosť k tomu, aby sa centrum v budúcnosti profilovalo čoraz viac ako komunitné centrum kopírujúce potreby rôznych sociálnych skupín bez ohľadu na vek.

 

2. 1. Charakteristika výchovného programu

Výchovný program centra vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania, humanistickej výchovy, koncepcie neformálnej výchovy a  z vlastnej koncepcie. Stanovuje rámec pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť, rozvoj zručností, schopností a životných spôsobilostí zabezpečujeme v záujmových útvaroch podľa tematických oblastí výchovy.

 

2.2. Zameranie CVČ

Špecifikom centra je prevádzkovanie Otvoreného klubu, v ktorom pravidelní návštevníci využívajú spektrum ponuky, ktorá kopíruje ich aktuálny záujem v ich reálnom týždennom voľnom čase pri napĺňaní podmienok pravidelnosti a týždennej frekvencie. Ďalšou oblasťou záujmu je šport. Doménou je hokejbal a futbal, nasleduje tenis
a plávanie. Veľkú časť našich detí zaujímajú rôzne druhy moderného tanca. Každoročná realizácia Rovesníckeho programu prevencie drogových závislostí Filia, ktorého adresátmi sú žiaci základných a stredných škôl je nosnou oblasťou nášho centra.

 

2.3. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

Pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií a k utváraniu nových kompetencií dieťaťa súvisiacich s rozvojom schopnosti užitočne tráviť voľný čas.
Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových, motivačných a aktivizujúcich metód a foriem práce, partnerský vzťah k dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa, vytváranie pozitívnej emocionálnej klímy, využívanie moderných IKT, spoluprácu s rodinou a ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií detí uplatňujeme tieto pedagogické stratégie:

 

Kľúčové kompetencie

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
 • aktivizujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie
 • motivujeme deti realizovať ich vlastné a vhodné nápady
 • prostredníctvom hier , aktivít a záujmovej činnosti vedieme deti k sebahodnoteniu a vytyčovaniu si osobných cieľov
 • motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach
 • aktivizujeme  deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie

Komunikačné kompetencie

 • hrami, rozhovorom, diskusiou vedieme deti ku vhodnej komunikácii s ostatnými deťmi, vychovávateľmi a inými ľuďmi v centre a j mimo centra
 • povzbudzujeme deti pri primeranom využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie
 • vedieme deti k otvorenej kultúrnej komunikácii
 • individuálnym prístupom podporujeme kritické myslenie detí
 • spoločnými podujatiami podporujeme priateľské vzťahy v centre
Pracovné kompetencie
 • individuálnym prístupom vedieme deti k samostatnosti a zodpovednosti za vykonanú prácu
 • humanistickým hodnotením, povzbudením deťom uvedomiť  si svoje ďalšie  rozvojové  možnosti
 • pracovnými činnosťami vytvárame  situácie v ktorých si deti môžu osvojiť alebo rozvinúť  manuálne zručnosti potrebné pre praktický život

 Sociálne kompetencie

 • spoločnými projektmi vytvárame podmienky pre efektívnu spoluprácu detí v centre
 • individuálnym prístupom, povzbudením podporujeme autonómiu každého dieťaťa
 • spoločným riešením problémov, spoločnými vystúpeniami , súťažami vytvárame  situácie, ktoré dieťa učia  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy

 Občianske kompetencie

 • príkladmi, hrami, vysvetľovaním diskusiou pomáhame deťom orientovať sa v základných humanistických hodnotách (pravda, zodpovednosť, tolerancia, spolupráca)
 • motivujeme deti pre spoluprácu na vytváraní spoločných pravidiel v centre
 • povzbudením, spoločnými podujatiami hrami vedieme deti k spolurozhodovaniu a živote v centre
 • hrami, rozhovorom, vysvetľovaním učíme deti poznať a domáhať sa svojich práv kultúrnou formou
 • vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami

 Kultúrne kompetencie

 • spoločnými podujatiami, vystúpeniami vytvárame také situácie, kde  deti môžu prezentovať a rozvíjať kultúrne prejavy v styku s ostatnými ľuďmi
 • vlastnou tvorbou, maľovaním, kreslením  a diskusiou učíme deti hľadať krásu v bežných každodenných veciach okolo neho
 • vlastnou tvorbou, kultúrnymi vystúpeniami , diskusiou, ukážkami,  vedieme deti k prirodzenej hrdosti na kultúrne pamiatky a zvyky
  tvorivými dielňami vytvárame také situácie, v ktorých deti môžu prezentovať vlastné originálne nápady návrhy a postupy

 

2.3.1. Kľúčové kompetencie dieťaťa centra

Výchovno-vzdelávacou činnosťou umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporujeme vytváranie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. Posilňujeme jeho úctu k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.

Profil dieťaťa predstavuje súbor kľúčových kompetencií, ktoré sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Dieťa si ich rozvíja účasťou na záujmovej činnosti a účasťou na výchovno-vzdelávacích aktivitách. Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v centre.

Dieťa centra  má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym  osobnostným možnostiam a dĺžky trvania pobytu v centre.

2.3.2. Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 • rieši nové, neznáme úlohy a situácie
 • zúčastňuje sa  vedomostných súťaží
 • prejavuje záujem o nové informácie

2.3.3. Komunikačné kompetencie

 • zrozumiteľne  vyjadrí a obhajuje  svoj názor
 • vypočuje si opačný názor, prijíma spätnú väzbu
 • rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT

2.3.4. Sociálna kompetencia

 • snaží sa vlastným postupom riešiť jednoduché konflikty
 • dokáže pomenovať svoje potreby
 • presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti
 • efektívne spolupracuje v skupine
 • uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením
 • uvedomuje si  potreby ostatných detí

2.3.5. Pracovné kompetencie

 • prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh
 • dokončí prácu
 • kultivuje svoju vytrvalosť
 • plní si povinností
 • plánuje a hodnotí svoje činnosti
 • prijíma nové informácie a poznatky
 • ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život
 • rozvíja si manuálne zručnosti

2.3.6. Občianske kompetencie

 • uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb
 • uvedomuje si potrebu prijatia  zodpovednosti za svoje správanie
 • je otvorený  primeranému participovaniu na živote v záujmovom útvare, v centre
 • prejavuje úctu k rodičom  a k starším osobám

2.3.7. Kultúrne kompetencie

 • pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu
 • rozlišuje  kultúrne a nekultúrne správanie
 • rešpektuje iné kultúry a zvyky
 • prijíma kultúrne podnety
 • je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v oddelení a v CVČ
 • ovláda základy kultúrneho správania
 • kultivuje svoj talent

 

3. Formy výchovy a vzdelávania

Dochádzka dieťaťa je pravidelná alebo nepravidelná. Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a relaxačnú činnosť realizujeme pravidelnými, príležitostnými a sporadicky
aj prázdninovými činnosťami.

Vychovávatelia uplatňujú predovšetkým zážitkové, aktivizujúce  a motivačné metódy a formy práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a pri organizácii súťaží
aj s pedagogickými zamestnancami škôl.

Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania je individuálna alebo skupinová výchovno-vzdelávacia, rekreačná alebo záujmová aktivita v záujmovom útvare.

 

4. Tematické oblasti výchovy

Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase detí realizujeme v týchto výchovných oblastiach:

 • vzdelávacia
 • spoločensko-vedná
 • pracovno-technická
 • prírodovedno-environmentálna
 • esteticko-kultúrna  (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
 • športová

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä:  pracovnú, rozumovú, estetickú, mravnú, spoločenskú, ekologickú a telesnú výchovu .

Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach zároveň s cieľom rozvíjať kompetenciu detí užitočne tráviť voľný čas.

Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme  dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách.

 

4. 1. Vzdelávacia oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh
 • rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania
 • získavať nové poznatky a informácie
 • získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 

4. 2. Spoločensko-vedná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • spolurozhodovať o živote v záujmovom útvare
 • prejavovať  úctu k rodičom, starším osobám
 • prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
 • pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
 • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
 • kultivovať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
 • vyjadrovať svoj názor
 • vedieť vypočuť opačný názor
 • využívať všetky dostupné formy komunikácie
 • vedieť samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty

 

4. 3. Pracovno-technická oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele
 • rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
 • vedieť spolupracovať so skupinou
 • rozvíjať základy  manuálnych a technických  zručností
 • získavať základy zručností potrebných  pre praktický život
 • získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

4. 4. Prírodovedno-enviromentálna oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia
 • rozvíjať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

4. 5. Esteticko-kultúrna oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
 • rozvíjať základy vzťahu ku klasickému umeniu
 • rozvíjať talent a špecifické schopnosti
 • rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností
 • prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia
 • podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení/záujmovej oblasti
 • objavovať krásu v bežnom živote

 

4. 6. Športová oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
 • pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog
 • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
 • pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy
 • poznať základné princípy zdravého životného štýlu
 • rozvíjať športový talent a schopnosti