Výcvikový program

Naša organizácia od svojho vzniku v roku 1995 považuje rovesnícke programy za kľúčovú oblasť našej činnosti. Do výcvikového programu sú zaradení žiaci 7. ročníkov základných a 1. ročníkov stredných škôl tak, aby bol do ukončenia školy utvorený časový a praktický priestor pre prácu rovesníckej skupiny. Našim úmyslom nie je pracovať extenzívne, ale intenzívne. Našu prácu a pozornosť venujeme spravidla tým základným a stredným školám, s ktorými sme doteraz v Rovesníckom programe prevencie užívania drog spolupracovali. Uvedenú stratégiu volíme kvôli zachovaniu kontinuity preventívnej práce na každej škole, aby sila rovesníckeho vplyvu bola efektívne využívaná aj medzi tromi rovesníckymi skupinami, ktoré postupne v priebehu nasledujúcich 2 až 3 rokov na školách vznikajú, ktoré sú, resp. budú do programu zaradené  Uvedený model prípravy volíme na základe zhodnotenia doteraz realizovaných projektov. Spoločná skupina žiakov a učiteľov je motivačne a organizačne relevantným činiteľom ďalšej efektívnej práce rovesníckych skupín na školách.